Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Dec 22, 2018

Chia sẻ tài liệu học Python bằng video từ Lynda - Share material Java programming free

Python là một ngôn ngữ lập trình mã nguồn mở đa mục đích, có hỗ trợ các phong cách lập trình cốt lõi khác nhau (chẳng hạn như các mô hình hướng đối tượng và thủ tục) mà triết lý thiết kế của nó rất thuận lợi cho việc đọc hiểu code, đơn giản và rõ ràng. Python còn được biết đến là ngôn ngữ lập trình dễ học nhất trong các ngôn ngữ lập trình, ngoài ra nó cũng được đánh giá là một trong những ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ nhất. Python rất phổ biến và đáng học. Đây là các khóa học rất quý từ Lynda:


Learn Python 3 from scratch to become a developer in demand.
 1. Introduction
 2. Setup And Configuration
 3. Understanding Variables And Data Type
 4. Advanced Data Types
 5. Comparison And Boolean Operators
 6. Program Control Flow
 7. Methods - Working With Reusable Code
 8. Classes - Object Oriented Programming
 9. Exception Handling
 10. Modules
 11. Conclusion


Optimizing Python Code included exercise Files.
 1. Introduction
 2. Tools of the Trade
 3. Picking the Right Data Structure
 4. Tricks of the Trade
 5. Caching
 6. Cheating
 7. Parallel Computing
 8. Beyond Python
 9. Adding Optimization to Your Process
 10. Conclusion


Python Parallel Programming Solutions included exercise Files.
 1. Getting Started with Parallel Computing and Python
 2. Thread-Based Parallelism
 3. Process-Based Parallelism
 4. Asynchronous Programming
 5. Distributed Python
 6. GPU Programming with Python


Share:

About Us