Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Dec 28, 2018

Chia sẻ khóa học CompTIA Pentest từ Udemy - Share Pentest course $346


Khóa học này đem lại cho chúng ta những gì? Khóa CompTIA Pentest cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện thâm nhập và báo cáo lỗ hổng qua các bước, các quá trình cụ thể. Gồm các câu hỏi, các ví dụ và bài thực hành chi tiết.Lên kế hoạch và phạm vi thâm nhập, hiểu và tuân thủ các yêu cầu pháp lý, thực hiện quét lỗ hổng và kiểm tra thâm nhập, phân tích dữ liệu và báo cáo kết quả một cách hiệu quả với 5 domains: 
Planning and Scoping (xác định phạm trù tấn công).
Information Gathering and Vulnerability Identification (thu thập thông tin và xác định lỗ hổng).
Attacks and Exploits (Tấn công và khai thác).
Penetration Testing Tools (Công cụ kiểm tra thâm nhập).
Reporting and Communication (Báo cáo).Link khóa học CompTIA Pentest:
Share:

About Us