Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Jan 10, 2018

Fix lỗi Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/


Khi chúng dùng một số lệnh như apt-get install wifiphisher, neofetch, teminator, htop hay update mà bị lỗi 
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock - open (11 Resource temporarily unavailable)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/) is another process using it?

Đó cũng là lỗi không update được kernel trong Linux os, cụ thể mình từng bị là khi mình dùng Kali Linux, không dùng được lệnh apt-get dist-upgrade -y để update kernel.

How to fix?
Một chương trình giữ khóa, chắc chắn rằng bạn đang không chạy synaptic, adept hoặc aptitude. Dùng lệnh này để biết chương trình gì đang chạy:
ps -e | grep -e apt -e adept | grep -v grep
Nếu không có chương trình gì ta dùng lệnh này để bỏ khóa:
sudo rm /var/lib/dpkg/lock    
sudo rm /var/cache/apt/archives/lock
Done! giờ mình có thể update kernel rồi


Share:

About Us