Information Technology | Softwares - Graphics - Programming - Hacking - Security

Jul 18, 2016

Các bước cài đặt Mozilla Firefox trên Kali Linux

Hướng Dẫn Cài Mozilla Firefox Trên Kali Linux

Để Cài Mozilla Firefox ta phải remove iceweasel, mở Terminal:
apt-get remove iceweasel

Thêm vào Sources.list:
echo -e "\ndeb http://downloads.sourcesforge.net/project/ubuntuzilla/mozilla/apt all main" | tee -a /etc/apt/sources.list > /dev/null
Nhập vào Terminal: apt-key adv --tecv-key --keyserver keyserver.ubuntu.com C1289A29
Update:
apt-get update

Tiến hành cài:
apt-get install firefox-mozilla-build

Quá trình cài phụ thuộc vào tốc độ mạng, và cấu hình máy bạn. Chờ khi cài đặt xong thì ta có thể mở Firefox lên và sử dụng bình thường:
Terminal: Firefox


Laladee
Share:

About Us